Nijmegen

×

indebuurt categorieën

Meer indebuurt

Service

directeur-bestuurder De Bastei Nationale Vacaturebank

Deze vacature is verlopen en mogelijk al vervuld
Naar alle vacatures

De Bastei

Dienstverband:
Fulltime/parttime
Branche:
Kunst/Cultuur/Entertainment
Standplaats:
Nijmegen
Sluitingsdatum:
04-04-2020

De Bastei

Dienstverband:
Branche:
Standplaats:
Sluitingsdatum:

fulltime/parttime
Kunst/Cultuur/Entertainment
Nijmegen
05-04-2020

 

DIRECTEUR-BESTUURDER  DE BASTEI

 • Voor 32 – 36 uur/week
 • Aanstelling per 1 oktober 2020

AARD EN DE OMVANG VAN STICHTING DE BASTEI

De stichting De Bastei werd opgericht in 2014 na fusie van het Natuurmuseum Nijmegen en museum De Stratemakerstoren. Beide musea namen samen met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, IVN Rijk van Nijmegen en Droom Elst BV het initiatief tot realisatie van De Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie dat sinds 19 mei 2018 voor het publiek is geopend. In 2019 ontving De Bastei 52.000 bezoekers.

De Bastei is enerzijds een geregistreerd museum met een eigen collectie en anderzijds aanbieder van educatieprogramma’s op het gebied van natuur en milieu.

Per 1 januari 2020 is de Stichting overgegaan van een bestuursmodel naar een raad-van-toezichtmodel. De – participerende – Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden.

Het team van De Bastei bestaat uit 14 betaalde krachten (samen 10,5 fte), 6 participatiebanen en ruim 80 vrijwilligers. De exploitatie van De Bastei berust op eigen inkomsten (museuminkomsten en projectfinanciering) en een structurele subsidie van de gemeente Nijmegen.

De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van bouw, inrichting en het in goede banen leiden van de openingsfase van De Bastei. De koers van De Bastei blijft toekomstgericht door permanent in te spelen op de actualiteit en door voortdurend het voortouw te nemen in de ontwikkeling van nieuwe idee- en planvorming rond de thema’s natuur & landschap, cultuurhistorie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarbij ligt de focus vooral op de stad en Gelderse rivierenlandschap.

VISIE EN MISSIE VAN DE BASTEI

Visie

Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van betrokkenheid die mensen voelen bij hun leefomgeving. Door mensen nieuwsgierig en enthousiast te maken ontstaat begrip en waardering voor de bijzondere kwaliteiten van Nijmegen, uniek gelegen op een stuwwal in het rivierengebied.  Zo helpt de Bastei mensen te bewegen stappen te zetten richting een duurzame samenleving.

De Bastei vormt als historisch bouwwerk aan de voet van de oude veertrappen, van oudsher de poort van stad, naar rivier en natuur. In het museum laten we zien en ervaren dat natuur en cultuurhistorie niet alleen interessant zijn, maar ook leuk. We gaan ook naar buiten, immers ‘wie binnen kijkt, ziet buiten meer’. Op een eigentijdse manier wil de Bastei mensen ertoe aanzetten de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving op zich nemen en ernaar te handelen.

De Bastei is een centrum, een ontmoetingsplek. We richten ons op iedereen die belangstelling heeft voor het verhaal van de stad aan de rivier, van de Gelderse Poort aan de top van de Rijndelta, van onze eeuwenlange traditie in de waterbouw met de Spiegelwaal als eigentijds icoon.

Missie

De Bastei wil het duurzaamheidsknooppunt van Nijmegen zijn op het kruispunt van stad en rivierlandschap; een eigentijds, opmerkelijk en gastvrij centrum dat een brug slaat tussen de stad, de rivier en het platteland. Natuur en cultuurhistorie gaan hier hand in hand.

De Bastei wordt een creatief en inspirerend gebouw, een platform waar organisaties elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken en waar zij onder regie van De Bastei activiteiten op het gebied van cultuurhistorie, natuur en milieu en duurzaamheid ontplooien.

De Bastei realiseert haar missie:

 • als museum (permanente- en wisseltentoonstellingen);
 • door een permanent educatief aanbod zowel in huis als buitenshuis;
 • door het bevorderen van het omgevingsbewustzijn op het gebied van natuur en milieu;
 • als debatcentrum;
 • door samenwerking met partners, onderwijsinstellingen en belangenorganisaties;
 • door innovatieve projecten op het gebied van natuur en cultuurhistorie.
 • De Bastei wordt zo dé communitybuilder op het gebied van het behoud van cultuurhistorische- en natuurwaarden, van cruciaal belang bij het stimuleren van het omgevingsbewustzijn.

BELANGRIJKSTE THEMA’S EN SPEERPUNTEN

De openingsfase van De Bastei is succesvol verlopen. Het afgelopen jaar hebben we 50.000 bezoekers mogen begroeten. Dat betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten; er wordt immers veel van ons verwacht. De museale taken van de fusiepartners Natuurmuseum Nijmegen en museum De Stratemakerstoren zijn op een geslaagde manier in De Bastei geïntegreerd en ook de taken op het gebied van natuur- en milieueducatie zijn succesvol opgepakt. De constellatie waarin we werken is veranderd. Een nieuw museum met grote aantallen bezoekers, met meerdere partners/deelnemers met verschillende functies in één gebouw én de verwachting van de gemeente Nijmegen dat De Bastei een regierol gaat vervullen als duurzaam knooppunt op het gebied van natuur en milieu en cultuurhistorie. Als relatief kleine organisatie verkeert De Bastei dan ook in een transformatieproces:

 • de noodzaak tot verdere professionalisering van de basis; de nieuwe constellatie vraagt veel tijd en inspanning van zowel de vaste medewerkers als de vrijwilligers;
 • de cultuurhistorische opdracht kan beter uit de verf komen;
 • de regierol komt ternauwernood op gang;
 • het aanboren van nieuwe kansen in de vorm van spraakmakende projecten – een wezenlijk onderdeel van ons verdienmodel – dient verder te worden ontwikkeld.
 • Het huidige bezoekersaantal is boven verwachting, maar doen we niets, dan gaat dat aantal vanzelf teruglopen. Zelf willen we er als Bastei alles aan doen om enerzijds de kosten zo laag mogelijk te houden en anderzijds nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, teneinde de afhankelijkheid van exploitatiesubsidies zoveel mogelijk te beperken.

RESULTAATVERWACHTING

 • Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering in al haar facetten, in het bijzonder:
 • Personeelsbeleid
 • Officemanagement
 • Financieel beleid en –beheer
 • ICT

In samenhang hiermee ligt in de komende tijd de nadruk op:

 • Het neerzetten van een voor zowel vaste medewerkers als vrijwilligers heldere organisatiestructuur met een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Het neerzetten van een omgevingsbewuste samenwerkingscultuur, waarin beheer en vernieuwing hand in hand gaan.
 • Het aansturen van het managementteam.
 • Het aansturen en actief coachen van de vaste medewerkers op een proactieve attitude, ondernemingszin, samenwerkingsbereidheid en een open interne communicatie.
 • Het begeleiden van de vrijwilligerscoördinatie (aansturing, scholing en coaching).
 • Het verder ontwikkelen van marktgerichtheid bij de opzet en organisatie van innovatieve projecten, zowel museaal als educatief.
 • Het realiseren van financiële continuïteit die past bij de ambities van De Bastei, niet alleen via subsidies en sponsorgelden, maar ook door het verwerven van inkomsten uit projecten en verkoop van winkelartikelen.

FUNCTIEPROFIEL

 • U bent ondernemend, resultaatgericht en omgevingsbewust en u beschikt over innovatief vermogen en een conceptueel denkniveau.
 • U bent een inspirerend en motiverend leider, die bereid is om zelf de handen uit de mouwen te steken.
 • U beschikt over bedrijfskundig inzicht en kennis van marketingstrategieën.
 • U hebt ervaring met het werven van fondsen en projectacquisitie.
 • U heeft affiniteit met cultuurhistorie en natuur en milieu, onderschrijft de missie van De Bastei en draagt deze naar buiten toe uit. Kennis van de museale wereld is gewenst.
 • U bent een netwerker, maakt gemakkelijk contact en legt snel relaties.
 • U bent intern zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar, uw betrokkenheid bij de werkvloer is groot, u bent kortom een mensen-mens en een team-player.
 • Uw leiderschapsstijl is gericht op vertrouwen, delegeren en faciliteren, maar ook op aanspreken op verantwoordelijkheden en resultaten.
 • U vervult een voorbeeld- en voortrekkersrol en fungeert als aanjager van excellente museale activiteiten, ondernemerschap, creativiteit, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. U weet het beste uit mensen te halen en werkt vanuit vertrouwen. U houdt daarbij rekening met zowel potenties als beperkingen van de medewerkers en heeft oog voor aantrekkelijke arbeidsverhoudingen in een sociale en veilige werkomgeving.
 • U handelt primair vanuit het bezoekers/klantperspectief en u bent ervan overtuigd dat uiteindelijk in het samenspel van de bezoekers en medewerkers van De Bastei de best denkbare belevenis tot stand komt.
 • U draagt bij aan een uitstekende verstandhouding met de deelnemers van De Bastei, te weten Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, IVN Rijk van Nijmegen en Droom Elst BV.
 • U ziet overige stakeholders, zoals de gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierenland, de educatieve en kennisinstellingen in de regio, het Regionaal Bureau voor Toerisme, het Cultuurhistorisch Platform Regio Nijmegen en de instellingen in het Valkhofkwartier, als sparringpartners, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van professionals van deze stakeholders bij vormgeving en invulling van het beleid van De Bastei.
 • U bent bereid en instaat om buiten de landsgrens te kijken (internationale oriëntatie, o.a. via de Euregio Rijn-Waal).

PERSOONSKENMERKEN

 • Affiniteit en commitment met de missie en de visie van De Bastei.
 • Ondernemend, in staat om samen met het team op een nieuwe manier een eigentijds museum en bezoekerscentrum te organiseren.
 • Verbindend en vernieuwend.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Contactueel en relationeel sterk.
 • Vlotte pen en spreekvaardigheden

PROCEDURE

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van de Raad van Toezicht van stichting De Bastei. De curricula vitae van kandidaten zullen worden voorgelegd aan de sollicitatiecommissie, bestaande uit 3 leden van de Raad van Toezicht. Hieruit worden kandidaten gekozen die in aanmerking komen voor een gesprek met de sollicitatiecommissie en een vertegenwoordiging van het personeel.

HONORERING:  Schaal 12 CAO Sociaal Werk

CONTACT/INLICHTINGEN/SOLLICITATIES:  Informatie kan worden ingewonnen bij dhr. Wim Hompe, voorzitter sollicitatiecommissie, tel. 06-22952685. Sollicitaties t.a.v. de sollicitatiecommissie vóór 5 april a.s. sturen aan [email protected]

Interesse in de functie?Solliciteren

Deze vacature wordt je aangeboden door

Nationale Vacaturebank