Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van indebuurt. Dit is een stoffig en wollig stuk tekst om uit te leggen wat je wel en niet mag doen op indebuurt en wat wij kunnen doen als we vinden dat het niet goed gaat.

1. Inleiding en Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op lezersfora, etc., op indebuurt.nl. Indebuurt.nl is een uitgave van de DPG Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (“DPG Media”). Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van indebuurt.nl berusten uitsluitend bij DPG Media en haar licentiegevers. DPG Media behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van indebuurt.nl voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) indebuurt.nl geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

2. indebuurt.nl-account

a) Voordat u op indebuurt.nl kunt reageren, dient u zichzelf via Facebook te identificeren.
b) indebuurt.nl heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van indebuurt.nl in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van indebuurt.nl een andere reden bestaat.

3. Reageren

Opdat onze sites een prettige plek blijven voor iedereen, vragen we u rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.

• Wees beleefd
• Maak u bekend
• Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen
• Geef argumenten voor uw mening
• Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands
• Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen
• Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld
• Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.)
• Gebruik geen schuttingtaal
• Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk
• Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom die link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.

indebuurt.nl behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren. indebuurt.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie uit. U bent aansprakelijk en vrijwaart indebuurt.nl, DPG Media en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties.

4. User generated content

U bent verantwoordelijk voor de content die u plaatst of instuurt naar indebuurt. U staat er voor in dat de content niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of indebuurt. In het bijzonder garandeert u dat de content niet strijdig is met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

U vrijwaart indebuurt voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit de inhoud en de vorm van de door u geplaatste of ingestuurde content.

5. Licentie en privacy

Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u indebuurt.nl, DPG Media en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

Het privacystatement van DPG Media is van toepassing op ieder gebruik van indebuurt.nl en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Indebuurt.nl verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van het account mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. Indebuurt.nl zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u met dergelijk gebruik akkoord bent gegaan, als dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of in het geval indebuurt.nl daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. In geval van strijd tussen de privacyregeling van DPG Media en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang.

6. Slotbepalingen

Indebuurt.nl kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren. Eventuele gewijzigde voorwaarden zullen op indebuurt.nl bekend gemaakt worden Indien u niet akkoord wenst te gaan met de gewijzigde voorwaarden kunt u dat per e-mail aan indebuurt.nl te kennen geven , in welk geval uw indebuurt.nl account wordt beëindigd. U kunt dan geen reacties meer plaatsen op een indebuurt.nl.

Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van indebuurt.nl samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.