Het belastinggeld van Breda: dit zijn de meningen over de begroting voor 2023

Aangeboden door Gemeenteraad Breda

Binnenkort buigt de Bredase gemeenteraad zich over de begroting voor 2023. Die begroting bepaalt waar ons belastinggeld naartoe gaat, belangrijk dus voor jou als Bredanaar. Op donderdag 10 november is het zover en bespreekt de Bredase gemeenteraad de begroting voor komend jaar. Via deze link kun jij meekijken (vanaf 16.00 uur).

Waar wil jouw partij ons geld aan uitgeven? Tien van de elf fracties (VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Breda Beslist, PvdD, 50PLUS, LPF, FVD) uit de Bredase gemeenteraad laten alvast weten wat zij belangrijk vinden in de begroting.

VVD Breda

Foto: VVD Breda

“In 2023 gaan we een aantal verkiezingsbeloften inlossen. Vanaf 2023 betaal je niet meer om je grofvuil op te laten halen. Ook zal de eerste parkeervergunning gratis zijn en verlagen we de gemeentelijke lasten. Belangrijk, maar we doen nog meer:”

Meer betaalbare woningen

“Breda is een populaire stad en daar zijn wij trots op! Mensen wonen graag in Breda en onze omliggende dorpen, maar helaas is er ook een groot tekort aan betaalbare woningen. Hierdoor stokt de doorstroming en maken starters amper kans op een eerste woning. Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren veel nieuwe woningen kunnen realiseren. Hier willen wij mee doorgaan. Daarbij leggen we ook in 2023 vooral de focus op voldoende betaalbare woningen, zodat er voor iedereen plek is in onze mooie stad en omliggende dorpen. Uiteraard houden wij in de gaten dat het karakter van de wijken en dorpen blijft bestaan en dat de voorzieningen goed blijven.”

Snel en veilig van A naar B

“Je kent het wel: je stapt precies op tijd in de auto en probeert je weg te banen tussen alle andere automobilisten door om nog enigszins op tijd op je bestemming aan te komen. Hoe we ons ook verplaatsen, dit wil je doen zonder al te veel gedoe. Breda is een autostad en dat mag het blijven, maar we investeren ook in alternatieven als de fiets en het openbaar vervoer. Dat zorgt dat je echt wat te kiezen hebt als het gaat om vervoer in Breda.”

Waar NAC mensen kan verbinden

“Voor veel inwoners van binnen en buiten Breda zijn de stad en NAC onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Avondje NAC is een begrip in het land en daar zijn wij trots op. Als Bredase VVD vinden wij het belangrijk dat de binding tussen de stad en de club behouden blijft. Daar gaan we in 2023 aan werken.”

Bloeiende lokale economie

“We koesteren al onze ondernemers. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.”

Een veilige stad

“Wij willen dat iedereen in Breda en haar dorpen veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat de stad niet alleen veilig is, maar eenieder zich ook veilig voelt. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We gaan in 2023 al zorgen voor extra capaciteit.”

D66 Breda

Foto: D66 Breda

“Elk najaar bespreekt de Bredase gemeenteraad de gemeentelijke begroting waarin het geld voor de komende jaren verdeelt wordt. Een belangrijk document dus. Volgens oppositieleider Joek van Pul (D66) ontbreekt het de voorliggende begroting serieus aan een broodnodige blik op de toekomst en bijbehorende stevige keuzes. Zo serieus dat zijn fractie een alternatief heeft opgesteld, waarin ze maar liefst 50 miljoen euro een duurzamere en socialere bestemming geven. Van Pul: Zeker in tijden voor crises en grote maatschappelijke opgaven moeten er stevige keuzes gemaakt worden om Breda sterker uit de crisis te laten komen en klaar te maken voor de toekomst.”

Klimaat

“Eén van die andere keuzes zit in het omgaan met de klimaat- en energiecrisis. In de huidige plannen van het college worden de Bredase klimaatdoelen nog niet gehaald. Dat laat volgens Van Pul klaarhelder het gebrek aan lange termijn denken zien: We lezen in de krant dat we echt volle bak aan de slag moeten om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Dan is onze eigen doelen halen wel echt stap 1. In het voorstel van D66 worden de doelen wel gehaald.”

Betaalbare energierekening

“Dat doen de democraten bijvoorbeeld door huishoudens ook op de lange termijn aan een lagere energierekening te helpen. Van Pul: Het is onbegrijpelijk dat we middenin een energiecrisis niet alles in het werk zetten om Bredanaars te ondersteunen om hun energierekening betaalbaar te maken. In hun alternatief stelt D66 voor om het verduurzamingsfonds voor het isoleren van huizen te verdubbelen naar 10 miljoen euro. Voor ondernemers, buurthuizen en sport- en cultuurverenigingen komt nog eens 5 miljoen euro beschikbaar. Ook studenten en andere Bredanaars die net buiten de energietoeslag vallen zouden met de plannen van de democraten niet tussen wal en schip vallen.”

Ruim baan voor de fiets

“Ook op het gebied van mobiliteit wil D66 een flink groenere weg inslaan dan het college. Van Pul: De tijd van investeren in fossiel is echt geweest. We moeten van grijs, druk en vervuilend naar groen, leefbaar en duurzaam. Dat betekent ruim baan voor de fiets. De democraten stellen daarom voor om flink geld uit te trekken voor een nieuwe fietsenstalling, investeringen in fietspaden, maar ook een verbetering van het OV naar de dorpen en omliggende steden.”

Kansengelijkheid

“Naast klimaat en duurzaamheid merkt de D66-fractie ook op dat er in de plannen van het college te weinig werk wordt gemaakt van kansengelijkheid. Van Pul: Juist in tijden van crisis is het dringend noodzakelijk dat kansengelijkheid hoog op de agenda staat. In de D66-begroting wordt de inzet op het programma voor aandachtswijken ‘Verbeter Breda’ verhoogd met maar liefst 2,2 miljoen euro. Daarnaast schrappen de democraten de geplande miljoenenbezuiniging op het sociaal werk en de sportcoaches.”

Dekking

“Duidelijke keuzes dus, waarbij aandacht voor het klimaat en kansengelijkheid de toon zetten. De D66’ers hebben in hun plan ook al rekening gehouden met hoe ze hiervoor gaan betalen. Van Pul: Om Breda klaar te maken voor de toekomst moeten we echt flink investeren. Daarvoor willen we de Onroerendezaakbelasting (OZB) iets verhogen, met 5%. Dat kost de gemiddelde woningeigenaar maar iets meer dan twee tientjes per jaar en stelt Breda in staat om weer een groenere en socialere weg in te slaan. Bovendien maken we in onze plannen de verdeling in woonlasten tussen huurders en woningeigenaren een stuk eerlijker. Ook de afvalstoffenheffing stijgt in de plannen van D66, maar wel minder dan de stijging die het college voor ogen heeft: 1% versus 2%.”

“Hoe de andere partijen op het D66-alternatief reageren moet nog blijken, 10 november gaat de gemeenteraad over het voorstel in debat.”

GroenLinks Breda

Foto: GroenLinks Breda

“GroenLinks is trots op deze begroting. Een begroting in een roerig jaar, een oorlog op het Europese continent met als gevolg vluchtelingenstroom die een extra druk legt op de al overbelaste asielketen, een enorme impact heeft op de inflatie en energieprijzen. Ontwikkelingen die ook een grote impact hebben op Breda en haar inwoners. GroenLinks is daarom extra trots op deze begroting. Een begroting waar meer geld wordt vrijgemaakt voor de bestrijding van Armoede. De energietoeslag is naar 130% gegaan, de eigen bijdrage op de bijzondere bijstand wordt afgeschaft en per 1 januari gaat de rioollheffing omlaag. Allemaal maatregelen voor mensen die het nu al lastig hebben om rond te komen te ondersteunen.”

“Maar deze energiecrisis dwingt ons ook om goed na te denken over het gebruik van energie. Energiebesparende maartregelen zijn niet alleen nodig om de kosten omlaag te brengen, maar ook noodzakelijk om de klimaatcrisis aan te pakken. De laatste tijd zien we steeds meer dat het klimaat van slag is, extreme droogte van de afgelopen zomer, extreme temperaturen in de nazomer (waarvan afgelopen weekend een goed voorbeeld is). Daarom is GroenLinks erg blij dat al in 2023 begonnen wordt met het isoleren van huizen door middel van het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast komt er een Isolatiefonds waarin huisbezitters geld kunnen lenen bij de gemeente waardoor ze snel aan de slag kunnen met het isoleren van de woning. Niet alleen goed voor de portemonnee maar ook goed voor het klimaat.”

“Alleen dat is niet het enige. Als gemeente pakken we ook onze eigen verantwoordelijkheid. Een goede fijne stad is een Groene Stad. GroenLinks is dat ook erg blij met het plan om de komende tijd verschillende pleinen in Zandberg, Heusdenhout, de Heuvel en Bavel te gaan vergroenen. Samen met de inwoners worden er plannen gemaakt om ook deze pleinen gezond, groen en leefbaarder te maken.”

“Het laatste punt uit de begroting wat extra aandacht verdient zijn de oplossingen voor de wooncrisis. Iedereen in Breda ziet dat het steeds moeilijker en duurder wordt om aan een goede betaalbare woningen te komen. GroenLinks is erg blij dat het College nu inzet bij nieuwe plannen om 30% sociale woningen, 40% betaalbare en middel dure woningen te realiseren. Daarnaast wordt er een zelfbewoningsplicht ingevoerd om te zorgen dat de huizen die gebouwd gaan worden ook echt gaan naar mensen zelf, en niet naar pandjesbazen die torenhoge huurprijzen vragen.”

PvdA Breda

Foto: PvdA Breda

“Deze begroting is een financiële vertaling van het bestuursakkoord 2022-2026 “Dichtbij doen, samen sterk vooruit” dat wij (VVD, GL, PvdA, CDA) in juni hebben getekend naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. In dit bestuursakkoord  hebben deze 4 partijen afgesproken hoe de stad Breda de komende periode bestuurd gaat worden. Deze begroting laat zien hoe onze plannen betaald gaan worden.”

Betaalbare woningen

“Het zal niemand ontgaan zijn dat de woningmarkt enorm onder druk staat en dat veel mensen heel lang op een woning moeten wachten.”

“Een eigen huis voor iedere woningzoekende in Breda is ons streven. Door aan te sluiten op de doelstellingen uit de Nationale Woon-en Bouwagenda  en de volgende percentage te hanteren (30% sociaal,40% midden en 30% vrijesector) laat Breda zien dat we de woningnood hard aan willen pakken. Ook is het realiseren van 750 tijdelijke woningen voor verschillende doelgroepen van enorm belang voor PvdA Breda.”

Kansengelijkheid en bestaanszekerheid

“Wij zien dat de kloof tussen kansarm en kansrijk steeds zichtbaarder wordt. PvdA Breda maakt zich al jaren zorgen om deze ontwikkelingen en is blij te constateren dat in deze begroting concrete plannen zijn uitgewerkt om de armoede onder de inwoners van Breda de kop in te drukken. In Breda moet iedereen dezelfde kansen kunnen krijgen.”

“Eigen bijdrage bijzondere bijstand wordt afgeschaft, het ophalen van grofvuil wordt weer gratis en er komt een steunpakket om de minima en de middenklasse financieel te ondersteunen.”

“Waar we het meest op trots zijn is dat de bibliotheek na 10 jaar afwezigheid weer terugkomt in Hoge Vucht. Het betreft een bibliotheek met een  moderne invulling. Een plek waar oud en jong elkaar kunnen ontmoeten en waar verbinding centraal moet staan.”

Onderwijs

“In Breda zijn de omstandigheden om op te groeien en de kansen in onderwijs voor de meeste jeugdigen goed. Toch maakt het nogal wat uit voor je toekomst waar je wieg staat. De verschillen in onze gemeente zorgen ervoor dat kansen in het onderwijs niet gelijk zijn. Nog steeds groeit een aanzienlijk deel van kinderen en jongeren op in ongunstige omstandigheden en zo bepalen de plek waar zij wonen en het gezinsinkomen hun kansen. Ongelijkheid begint op jonge leeftijd. Kinderen uit gezinnen die niet naar de kinderopvang gaan en die thuis de Nederlandse taal niet goed leren, starten met een grote achterstand op de basisschool. Dat moet eerlijker! Wij vinden dat huiswerkbegeleiding, bijles en passend onderwijs niet afhankelijk mag zijn van het gezinsinkomen. Stageplaatsen zijn belangrijk om je opleiding af te kunnen ronden en ervaring op te doen. Deze zijn de afgelopen tijd helaas niet voor iedereen beschikbaar geweest.”

“Deze begroting laat zien dat het college graag wil investeren in goed onderwijs, kansrijke opleidingen met baangaranties. Bestrijden van achterstanden door onder andere voorschoolse educatie en door de inzet van het Nationaal Programma Onderwijs en het bestrijden van vroegtijdige schoolverlaten.”

CDA Breda

Foto: CDA Breda

“Het CDA Breda vindt dat er een mooie begroting voor Breda ligt, waarin realisme en de actualiteit waarin we nu leven verwerkt zijn en waarin het coalitieakkoord goed vertaald is. Drie punten die er voor het CDA uitspringen zijn:”

Passende woningbouw

“Zowel de impuls aan koopwoningen voor de starter, (doorstartend) gezin en senior, als de inzet op tijdelijke woningen is belangrijk. Deze laatste biedt extra ruimte die we hard nodig hebben om te zorgen voor doorstroom op de woningmarkt en om ervoor te zorgen dat de hoge druk op mensen die met spoed een woning nodig hebben afneemt. Ook Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) heeft een plek in de begroting gekregen. Het faciliteren van een initiatief uit de samenleving om gezamenlijk te kunnen bouwen. Iets waar we als CDA de afgelopen jaren hard voor hebben gestreden.”

Ondersteuning van de vrijwilligers en hun organisatie

“Het staat in de begroting precies zoals het is: ‘vrijwilligers spelen een cruciale rol in onze samenleving’. Als CDA Breda vinden we dat we als gemeente deze groep dan ook veel beter moeten faciliteren en hen moeten ondersteunen in het werk wat ze doen voor de stad en het dorp. We zijn blij dat daar financiële middelen beschikbaar voor zijn gemaakt in de begroting en dat het beleid meer ruimte biedt. Dit geldt ook voor de accommodaties MFA Bavel en de Doelen in Princenhage. We zijn erg blij met de stappen die gezet worden.”

Extra geld voor openbare ruimte

“De afgelopen jaren is er te weinig geld vrijgemaakt om de kwaliteit van de openbare ruimte op orde te brengen en te houden. Dat is te zien in de stad, maar ook in de dorpen. Daar moet een inhaalslag worden gemaakt, iets wat extra geld kost. We moeten ook realistisch zijn in wat haalbaar is; niet alles lukt tegelijk en de te maken inhaalslag is groot, maar de stap in de goede richting is met deze begroting gezet.”

“Wat we als CDA naast deze 3 speerpunten nog erg belangrijk vinden is dat er ook rekening gehouden wordt met de actuele situatie waarin we ons nu bevinden. De Coronacrisis is nog niet voorbij of de energiecrisis vliegt inwoners en (maatschappelijke) organisaties en verenigingen om de oren.”

“Niet alleen inwoners met een laag inkomen, maar juist ook mensen met een middeninkomen hebben het momenteel niet makkelijk. Naast de regelingen die via de landelijke overheid gelanceerd zijn, heeft de begroting een buffer waarin er ruimte is voor lokale, gerichte ondersteuning. Die financiële ruimte is er gelukkig, ondanks dat er nog grote projecten afgerond moeten worden, zoals het doortrekken van de Mark en het Talentencentrum.”

Breda Beslist

Foto: Breda Beslist

Vertrouwen in de Overheid

“Een meer klantgerichte houding verdient vanuit Breda Beslist meer aandacht. Ons bereiken veel signalen dat men zich niet gehoord voelt. De gemeente Breda mag wel wat extra energie stoppen in een meer klantvriendelijke houding met persoonlijke aandacht. Dit is in onze ogen meer dan digitalisering alleen.”

Betaalbare woningen en voorzieningen

“In de begroting voor 2023 ziet Breda Beslist inzet op betaalbare woningen met opkoopbescherming en antispeculatiebeding. Iets waar Breda Beslist meermalen aandacht voor gevraagd heeft en al begin dit jaar (2022) ingezet had kunnen worden zoals in andere gemeenten. Voorzieningen bij al die te bouwen woningen mogen ook niet achterblijven. Dit zien we niet uitgebreid terug in de begroting. En ja een bibliotheek in de Hoge Vught gaat er komen, liefst een leescafe van de toekomst, zoals Breda Beslist dit graag zien, maar die had niet eens gesloten moeten worden. Er moeten voldoende plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat heeft de afgelopen coronatijd ons wel geleerd.”

Vrijwilligersverenigingen en energiekosten

“De huidige energiecrisis baart Breda Beslist zorgen. Naast de eigen inwoners en ondernemers hebben, ook de vrijwilligers van de buurthuizen, sport- en cultuurverenigingen hier zorgen over. De begroting spreekt over werk maken dat iedereen mee moet kunnen doen en moet kunnen sporten, aan cultuur kan doen en een muziek instrument moet kunnen leren spelen ongeacht waar je wiegje heeft gestaan. In de begroting staat ook dat vrijwilligers beter gefaciliteerd worden. Breda Beslist ziet nog niets in de begroting hoe de energierekening moet worden betaald. Breda Breda Beslist hoopt dat de gemeente snel komt steun, anders worden er wellicht deuren gesloten. Dat lijkt ons niet de bedoeling en de intentie is van dit college.”

Mobliteit en kwaliteit van de openbare ruimte

“In de begroting ziet Breda Beslist ook een tegenstrijdigheid op het gebied van mobiliteit. Enerzijds wordt kortparkeren goedkoper en anderzijds wil de gemeente dat we meer op de fiets komen. Dit laatste vraagt om voldoende plekken waar je de fiets veilig kan stallen. Dat staat er nu voor 2023 niet in. De extra uitgave in de begroting voor de openbare ruimte juicht Breda Beslist zeker toe. Jammer dat er laatst in Teteringen door de glasvezelboer de stoepjes niet allemaal mooi terug zijn gelegd, dus daar zal dit geld zeker goed bij van pas komen, naast het inlopen van het achterstallige onderhoud in de wijken en dorpen met de vele niet begaanbare stoepen door wortelopdruk in bijvoorbeeld de Haagse Beemden en Prinsenbeek.”

Partij voor de Dieren Breda

Foto: PvdD Breda

“De begroting is het perfecte instrument om te zien waar de prioriteiten voor het college liggen. Zo wordt er extra geld uitgetrokken voor Breda Citymarketing, met als doel meer mensen naar Breda te trekken. Tegelijkertijd zijn er belangrijke thema’s waar nu te weinig geld voor vrijgemaakt wordt. Hieronder lichten wij er een aantal uit.”

Dierenwelzijn

“Hoewel er in het bestuursakkoord dankzij de Partij voor de Dieren wel opgenomen is dat er een dierenwelzijnsnota moet komen is er verder geen geld gereserveerd voor het verbeteren van dierenwelzijn. Dit terwijl er gemakkelijk op te pakken beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Zo wordt bij dierenwelzijn wordt nu niet of onvoldoende gehandhaafd op bestaande regels. Zoals het voorkomen dat er gehengeld wordt op plekken waar dit niet toegestaan is. Of de handhaving op (drugs)dumpingen in het buitengebied die enorme schade aanrichten aan het leefgebied van dieren. Ook zien we dat het vaak nog niet goed gaat in de informatievoorziening rondom het houden van huisdieren. Wij zien graag dat hier een informatiecampagne over opgezet wordt zodat mensen met huisdieren de juiste zorg kunnen geven die de dieren nodig hebben.”

Biodiversiteit

“De biodiversiteit in de steden gaat hard achteruit. Dit heeft grote gevolgen voor al het leven in Breda. Niet alleen van de planten en dieren, maar ook van de mens. We hebben een gezond ecosysteem nodig voor het duurzaam verbouwen van voedsel, het hebben van schoon drinkwater en voor een goede luchtkwaliteit. Grote en belangrijke thema’s die wij als gemeente serieus moeten nemen. Door in te zetten op meer groen, minder auto en plantaardig eten.”

Luchtvervuiling

“Uit onderzoek van de GGD blijkt dat inwoners in Breda gemiddeld een jaar korter leven door de slechte luchtkwaliteit. Zo kan luchtvervuiling astma, hart- en vaatziekten en longkanker veroorzaken. Iedere inwoner van Breda verdient een gezonde leefomgeving en schone lucht om in te ademen. Wij zijn dan ook van mening dat er vol ingezet moet worden op het verbeteren van luchtkwaliteit. Hierbij moeten we niet spreken over de hoeveelheid vervuiling die net nog toegestaan is volgens de geldende wet- en regelgeving, we moeten alles op alles zetten om de gezonde leefomgeving van eenieder te herstellen. Tegelijkertijd zien we ook een aantal positieve stappen terug in deze begroting, belangrijk om hier ook aandacht aan te besteden. Zo zien we dat het college werk gaat maken van het actualiseren van de bomenkaart.”

50PLUS Breda

Foto: 50PLUS Breda

“50PLUS BREDA ziet in deze ambitieuze begroting voor al onze burgers in Breda diverse aspecten terugkomen rondom de toenemende vergrijzing en de (kwetsbare) ouderen onder ons. Dat moet ook omdat het een groeiende groep mensen is die een wezenlijk onderdeel van onze Bredase samenleving vormt. Kijkend naar de diverse thema’s merken we dat het voor velen niet een sexy onderwerp is. 50PLUS BREDA blijft aan deze groep hoge prioriteit bij alle relevante thema’s geven.”

“50PLUS BREDA hanteert hiervoor een aantal speerpunten: toenemende vergrijzing, de (kwetsbare) ouderen onder ons, goede betaalbare (senior)woningen en zorg/gezondheid. Zeker in deze moeilijke en zorgzame tijd, waar het 2 jaar geleden begon met de Corona pandemie, leven we in een tijd waarin diverse crises elkaar opstapelen en het nog belangrijker is om oog te hebben en te houden voor elkaar. Ook de kwetsbare ouderen onder ons horen daarbij en degenen die eenzaam zijn, die alleen een AOW’tje hebben om van te leven, die een lichamelijke beperking hebben. Door de energiecrisis komen deze mensen nog meer in de problemen. 50PLUS BREDA wil deze mensen niet in de kou laten staan.”

“50PLUS BREDA gaat ook voor voldoende seniorenwoningen al dan niet met een tuintje en geen mega hoge flatgebouwen, of betaalbare aanpassingen aan de bestaande woningen om zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen horen.”

“50PLUS BREDA maakt zich ook zorgen over het grote huisartsentekort dat ons allen, jong tot oud dagelijks raakt. Zeker voor degenen die door een chronische ziekte of intensieve zorg daar vaak gebruik van moeten maken. Maar ook voor sommigen kneuterige onderwerpen zoals het veilig over straat lopen, het ontbreken van een toegankelijk openbaar toilet in de stad of voldoende bankjes in alle parken om een praatje te kunnen maken zijn belangrijk. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen is een bekend liedje.”

“Een begroting vormt een essentiële basis voor het besturen van een grote stad zoals Breda. Maar wat niet in een begroting terugkomt zijn de vele duizenden vrijwilligers en mantelzorgers die elke dag pro deo klaar staan om een ander te helpen met een praatje, verzorging, een dagje uit, tot aan het in de gaten houden of je gordijnen ‘s ochtends wel zijn geopend. Dat kost geen geld, komt niet in de begroting terug, maar is wel het aandacht hebben voor een ander. Deze mensen zijn goud waard en zeker in deze extra moeilijke financiële tijden onmisbaar.”

LPF Breda

Foto: LPF Breda

“Voordat wij uitweiden over onze visie op de begroting voor 2023 willen wij graag eerst even stilstaan bij wat hieraan voorafging. Laten we eens beginnen met het bestuursakkoord. Dit akkoord voor de komende vier jaar staat bol van ambities en idealen waar we ernstig twijfelen aan de haalbaarheid hiervan en wij dan ook sceptisch zijn over de realisatie van deze ambities.”

“Ten tweede de jaarrekening. Gemeente Breda kreeg voor de tweede maal op rij een accountantsverklaring met beperking vanwege ernstige rechtmatigheidsproblematiek en onzekerheden. Ten derde is onlangs de bestuursrapportage besproken die wederom bevestigde dat de gemeente Breda financieel niet 100% haar zaken op orde heeft. Ja, er worden stappen gezet naar verbetering maar we zijn nog zeker niet waar we moeten zijn.”

“Over naar de begroting. Waarschijnlijk ben je dolblij met jouw gratis parkeervergunning, het gratis ophalen van jouw grofvuil, geen verhoging van jouw OZB en een aantrekkelijk lage rioolheffing. We zien positieve zaken terug in de begroting die goed zijn voor jou als Bredanaar en goed zijn voor de stad. Maar er is meer. Zoals je weet staat de gemeente Breda voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan de woningcrisis, de energiecrisis, de asielcrisis, de armoedecrisis, de personeelscrisis en dit alles in combinatie met een hoge inflatie, weinig vertrouwen vanuit de bevolking in de landelijke en lokale politiek en een verdeelde samenleving die onder grote druk staat.”

“Het is nu essentieel om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Uit de begroting blijkt dat echter niet. Met name op het gebied van voortschrijdend inzicht en risicobeheersing zien we toch te veel kwetsbaarheden die diverse consequenties kunnen hebben voor onze inwoners. Ook zien we cijfermatig gaten op het gebied van reserveringen en kostenontwikkeling. Daarnaast worden er opmerkelijke keuzes gemaakt zoals bijvoorbeeld voor de meest kwetsbare groepen binnen het sociaal domein zoals op het gebied jeugdzorg, hulpbehoevende ouderen en schuldhulpverlening. Ook staan we kritisch op de gemaakte keuzes op het gebied van onze veiligheid, onze gezondheidszorg, inburgering en integratie statushouders en de gemaakte keuzes op het gebied van wonen in Breda.”

“Concluderend kunnen we zeggen dat we niet overwegend positief zijn over de huidige begroting zoals deze is gepresenteerd, maar dat we de juiste keuzes zullen steunen en kritisch het debat aan zullen gaan bij de begrotingsbesprekingen. Zodat we met een solide basis van start kunnen gaan in 2023 met realistische doelstellingen waarbij we jou als Bredanaar centraal stellen.”

FVD Breda

Beeld: FVD Breda

“Onze partij staat voor vrijheid, democratie en macht terug naar de burger. Vrijheid is ons grootste goed en dat dienen we te beschermen. Zelfstandigheid is daarbij zeer belangrijk, waarbij mensen kunnen groeien, zich ontwikkelen en excelleren in hun vakgebied of beroep. Met de torenhoge energieprijzen, de faillissementen van de MKB en de toenemende bemoeienis vanuit moeder- overheid, dreigen we al deze vrijheden en persoonlijke groei kwijt te raken. Daarom willen we om te starten in ieder geval inzetten op de volgende drie onderwerpen.”

Jeugdhulpverlening

“De jeugd heeft het ontzettend zwaar, o.a. door de prestatiedruk, de emotioneel/sociale problemen mede veroorzaakt door de lockdowns, continue beïnvloeding door de social media of het misbruik ervan en de identiteitspolitiek die op hen geplakt wordt. De jeugd is onze toekomst en zij zullen straks de volgende generatie moeten leiden en opvoeden. Het is dus heel belangrijk om hierin te investeren. We willen dan wel weten waar al het geld voor de jeugdzorg dan precies naartoe gaat en of de aanpak dan ook werkt. Voorkomen is beter dan genezen.”

Bureaucratie

“Wij willen een kleinere overheid die dienstbaar is en ondersteunend aan de mensen. Niet een overheid die alsmaar groeit en steeds meer ‘overhead’ heeft. Mensen groeien en gedijen het best bij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en een te behappen uitdaging. Als de overheid alles overneemt of steeds meer mensen ervoor in dienst zijn (denk aan een ‘universeel basisinkomen’ bijv.), dan is er geen vrijheid en zelfstandigheid meer. Mensen worden dan niet meer uitgedaagd of geprikkeld om zelf op zoek te gaan en voor werk te zorgen of om een bedrijf op te starten. Daarop zullen we dus scherp zijn ook in de begroting, om een gezonde balans te vinden tussen een ondersteunende en dienstbare gemeente en om geen geldverslindende projecten uit te voeren.”

Klimaatplannen

“We zijn vóór een gezond, stabiel en natuurlijk milieu. We zien liever meer groen en bomen dan natuur-verslindende windmolens. We zijn tegen peperdure klimaatplannen die niet bewezen effectief zijn of materialen die je na 10-20 jaar weg kunt gooien. Wat gaan we met al dat afval doen? We stellen daarbij continu dezelfde vraag: werkt het? Vaak zijn er “hypocriete” klimaatplannen, want als het niet uitkomt, dan wordt de duurzaamheid ineens overboord gegooid. Denk bijv. aan de snelle bouw van tijdelijke woningen of het wegjagen van de boeren door extreem hoge eisen die alleen in Nederland en op papier bestaan. Wij zullen dus bij de begroting scherp zijn op behoud van de natuur en tegen geldverslindende projecten.”

“Verder hebben we nog meer onderwerpen waar wij ons op concentreren, dit zijn slechts drie van de speerpunten waar we in ieder geval alert op zijn. Voor de rest, zie ons verkiezingsprogramma of stuur ons een mail met vragen.”

Meer in deze categorie

Partnerbijdragen

Ga naar “Dagje uit! Dit is er te zien én te doen tijdens het ABN AMRO Open”

Dagje uit! Dit is er te zien én te doen tijdens het ABN AMRO Open

Aangeboden door ABN AMRO Open

Ga naar “Oude brandweerkazerne Ulvenhout maakt plaats voor nieuwbouw: hier komen duurzame appartementen”

Oude brandweerkazerne Ulvenhout maakt plaats voor nieuwbouw: hier komen duurzame appartementen

Aangeboden door Groenkazerne Ulvenhout

Groenkazerne Ulvenhout Breda Nieuwbouw
Ga naar “Wow! Dit bedrijf in Breda behoort tot de beste werkgevers van 2023”

Wow! Dit bedrijf in Breda behoort tot de beste werkgevers van 2023

Aangeboden door Hoppenbrouwers Techniek

In onze gids

Aanbiedingen

Ga naar “Skechers sneakers 36 t/m 46 € 39,99”

Skechers sneakers 36 t/m 46 € 39,99

 • Kruidvat
 • Geldig t/m 12 februari 2023
Ga naar “AH Planten op stam van € 6,99 voor € 4,99”

AH Planten op stam van € 6,99 voor € 4,99

 • Albert Heijn
 • Geldig t/m 5 februari 2023
Ga naar “JUMBO TOILETPAPIER van € 17,08 voor € 11,99”

JUMBO TOILETPAPIER van € 17,08 voor € 11,99

 • Jumbo
 • Geldig t/m 7 februari 2023
Ga naar “Dekbedovertrek € 9,99”

Dekbedovertrek € 9,99

 • Kruidvat
 • Geldig t/m 12 februari 2023
Ga naar “Visstoof met prei tomaat € 1,19”

Visstoof met prei tomaat € 1,19

 • Albert Heijn
 • Geldig t/m 5 februari 2023

Vacatures

Ga naar “Verkoopmedewerker lingerie bij Naron”

Verkoopmedewerker lingerie bij Naron

 • Naron
 • Parttime

Topper

Ga naar “Warehouse employee”

Warehouse employee

 • Tempo-Team
 • Fulltime
Ga naar “Medewerker binnendienst”

Medewerker binnendienst

 • Olympia
 • Parttime
Ga naar “Operator”

Operator

 • Pro Industry
 • Fulltime
Ga naar “Storingsmonteur Perfetti Van Melle”

Storingsmonteur Perfetti Van Melle

 • Continu Professionals
 • Fulltime

Agenda

Ga naar “Singleloop Wintereditie”

Singleloop Wintereditie

 • 2 februari 2023
Ga naar “Carnaval in Kielegat”

Carnaval in Kielegat

 • Van 18 feb t/m 21 feb
Ga naar “Creatieve workshop Magische maskerade”

Creatieve workshop Magische maskerade

 • 11 februari 2023
Ga naar “Collegereeks westerse muziekgeschiedenis”

Collegereeks westerse muziekgeschiedenis

 • 3 februari 2023
livemuziek
Ga naar “Kantje Boord”

Kantje Boord

 • Van 16 feb t/m 23 feb