Advertentievoorwaarden indebuurt – 14 december 2019

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 indebuurt is een onderdeel van de DPG Media B.V. (hierna “DPG Media”). Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met DPG Media met betrekking tot vormen van promotie op mediakanalen van indebuurt zoals maar niet beperkt tot websites, social mediakanalen, nieuwsbrieven en eventueel andere integraties binnen de kanalen van het netwerk van DPG Media of platformen van derden (hierna: ’Platform indebuurt’) zijn deze Advertentievoorwaarden indebuurt in aanvulling op de Algemene Advertentievoorwaarden van DPG Media van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Advertentievoorwaarden indebuurt boven de Algemene Advertentievoorwaarden van DPG Media.

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1 Het aanbod van indebuurt is vrijblijvend en beschikbaar gesteld (i) op de website van indebuurt: www.indebuurt.nl/adverteren of (ii) door een medewerker,  accountmanager of partner van indebuurt.

2.2 De overeenkomst komt tot stand (i) op het moment van aanvaarding van het aanbod door de adverteerder die zijn of haar producten en/of diensten wil aanprijzen op het indebuurt platform (hierna: “Adverteerder”) en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden, (ii) door ondertekening van de offerte door of namens de Adverteerder.

2.3 Een overeenkomst betreffende een promotiepakket of een premium bedrijfspagina wordt afgesloten voor de duur van minimaal 12 maanden. Deze overeenkomst wordt telkens na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tegen het dan geldende tarief. Adverteerder is gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van de overeenkomst op te zeggen via https://indebuurt.nl/adverteren/promotiepakket-opzeggen/ met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Na de eerste verlengingsperiode van de overeenkomst is Adverteerder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met één volle kalendermaand.

2.4 Overige commerciële proposities eindigen door voltooiing van de opdracht of na het verstrijken van de overeengekomen looptijd.

2.5 De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging die door indebuurt (per mail) wordt verzonden naar de Adverteerder, of bij gebreke daarvan, de datum waarop door indebuurt eerste werkzaamheden worden verricht voor de Adverteerder.

2.6 Afgenomen proposities dienen ingezet te worden gedurende de looptijd van een overeenkomst. Voor de commerciële proposities zoals benoemd in artikel 2.4 geldt hierbij een maximale looptijd van 18 maanden. Indien Adverteerder bepaalde afgenomen producten/diensten niet inzet in deze periode vervalt het recht op plaatsing.

2.7 Indien Adverteerder een factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn voldoet heeft dat tot gevolg dat alle nog te factureren bedragen verband houdende met de overeenkomst onverminderd verschuldigd blijven en direct opeisbaar worden.

Artikel 3 Werkwijze en criteria

3.1 Met betrekking tot de realisatie en het plaatsen van berichten (artikelen, aanbiedingen, agendapunten, vacatures én informatie voor de bedrijfspagina) van Adverteerder gelden criteria die beschikbaar zijn gesteld via het tabje ‘werkwijze’ op de pagina: https://indebuurt.nl/adverteren/advertentievoorwaarden/.

3.2 indebuurt is te allen tijde gerechtigd promotionele uitingen van de Adverteerder zonder opgave van reden te weigeren of een lopende campagne van een Adverteerder te wijzigen dan wel op te schorten of te beëindigen.

3.3 Indien een aangeleverd bericht van de Adverteerder niet voldoet aan de criteria van deze Aanvullende Advertentievoorwaarden indebuurt heeft indebuurt, naar keuze van indebuurt, a) het recht om de tekst of het beeld aan te passen dan wel b) niet tot plaatsing op het Platform indebuurt over te gaan. Adverteerder heeft in beide gevallen geen recht op korting of restitutie.

Artikel 4 Inhoud berichten, overige aangeleverde informatie en licentie

4.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud en de data van de teksten, informatie, illustraties en beelden die op het Platform indebuurt (hierna: ‘Materiaal’) worden geplaatst. Adverteerder staat er voor in dat het Materiaal niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of indebuurt. In het bijzonder garandeert de Adverteerder dat het Materiaal geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet- of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

4.2 Door plaatsing van enige informatie op het Platform indebuurt geeft Adverteerder indebuurt en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om de geplaatste teksten en beelden, of een deel daarvan op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm dan ook. Indien Adverteerder geen rechthebbende is van het door Adverteerder aangeleverde en geplaatste teksten en beelden, dient Adverteerder toestemming te hebben van de rechthebbende voor deze plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient Adverteerder bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde of rechthebbende van het beeldmateriaal.

4.3 Adverteerder vrijwaart indebuurt voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder aangeleverde teksten en beelden die op het Platform indebuurt worden geplaatst.

Artikel 5 Diversen

5.1 Indebuurt geeft geen garanties over het bereik van de berichten en/of bedrijfspagina van Adverteerder binnen het indebuurt platform.

5.2 Indebuurt behoudt zich het recht voor om alle beschikbare functionaliteiten binnen het platform tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen dan wel te verwijderen.

5.3 Indebuurt streeft er naar dat de website www.indebuurt.nl beschikbaar is voor bezoekers. Indebuurt garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar is, en behoudt zich het recht voor om een website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Indebuurt is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

Werkwijze / uitgangspunten samenwerking

Met betrekking tot de realisatie en het plaatsen van berichten (artikelen, aanbiedingen, agendapunten, vacatures én informatie voor de bedrijfspagina) van de Adverteerder gelden de volgende criteria:

Algemeen

 • De te plaatsen berichten dienen een directe relatie te hebben met Adverteerder en zijn bij voorkeur gericht op de consumentenmarkt;
 • Proposities kunnen niet gedeeld worden over meerdere bedrijven en zijn niet overdraagbaar naar andere partijen;
 • Bedrijven zijn bij voorkeur gevestigd en actief in de betreffende indebuurt locatie. Bedrijven die niet gevestigd en actief zijn in de betreffende indebuurt locatie dienen relevant te zijn voor de doelgroep die indebuurt bedient (bijv. regionale bedrijven waarvoor men bereid is enige afstand af te leggen als een pretpark, meubelboulevard, dierentuin, etc.).
 • De redactie van indebuurt bepaalt of er voldoende aansluiting is met indebuurt en haar doelgroep. Indien dit er onvoldoende is om tot native advertising over te gaan bestaat sowieso de mogelijkheid om te kiezen voor display advertising (bannering);
 • Adverteerder dient bevoegd te zijn om namens de betreffende organisatie te handelen en belooft dat aangeleverde informatie waarheidsgetrouw is;
 • Door indebuurt gerealiseerde teksten, foto’s en/of video’s blijven eigendom van indebuurt tenzij anders overeengekomen en mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming;
 • In het geval een adverteerder een promotiepakket heeft afgenomen dienen de artikelen gedurende de looptijd van dit pakket te worden gepubliceerd met een maximum van één artikel per maand. Oftewel, het is zaak dat de adverteerder afgenomen publicaties verspreidt over de looptijd van een samenwerking. De verantwoordelijkheid voor het tijdig inzetten van artikelen ligt bij de Adverteerder. Er geldt een maximum van één promotiepakket per Adverteerder tegelijkertijd. Wil een Adverteerder meer promotie, dan kunnen de overige advertentiemogelijkheden worden aangeschaft;
 • indebuurt behoudt zich het recht voor om data die het functioneren van de website indebuurt.nl schade toe kunnen brengen of anderszins in gevaar brengen, te verwijderen. Adverteerder zal hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht;
 • Negatieve, beledigende of te expliciete berichtgeving zal niet worden geplaatst;
 • Indien een aangeleverd bericht van de Adverteerder niet voldoet aan de criteria van deze Aanvullende Advertentievoorwaarden indebuurt heeft indebuurt, naar keuze van indebuurt, a) het recht om de tekst of het beeld aan te passen dan wel b) niet tot plaatsing op www.indebuurt.nl over te gaan. Adverteerder heeft in beide gevallen geen recht op korting of restitutie.
 • indebuurt zal geen berichten en informatie van Adverteerder plaatsen die een directe relatie hebben met of gerelateerd zijn aan: voedingssupplementen, rookwaren (o.a. tabak, sigaretten, e-sigaretten), wapens, sms-diensten, alternatieve en natuurlijke geneesmiddelen en verwijzingen naar seks en seksuele contacten.
 • indebuurt zal geen berichten en informatie van Adverteerder plaatsen die direct en/of indirect concurrerend zijn met indebuurt en/of merken van de DPG Media B.V.

Aanlevering & publicatie berichten

 • Adverteerder dient de berichten en informatie aan te leveren via de door indebuurt aangegeven route. Voor artikelen betreft dit veelal afstemming via e-mail met de lokale redactie, voor overige berichten dient aanlevering te geschieden via de volgende link: http://indebuurt.nl/adverteren/aanleveren/;
 • Aangeleverde aanbiedingen, vacatures, agendapunten en wijzigingen voor de bedrijfspagina zullen binnen drie werkdagen worden doorgevoerd, met uitzondering van calamiteiten, weekenden en feestdagen;
 • De aangeleverde informatie van Adverteerder zal voor plaatsing worden bekeken door de redactie van indebuurt en wordt –waar wenselijk in de ogen van de redactie- door de redactie geredigeerd ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de tekst en opbouw van het bericht;
 • Adverteerder dient ter ondersteuning van aangeleverde berichten passend beeld aan te leveren. indebuurt behoudt zich het recht voor om aangeleverde beelden te wijzigen dan wel te verwijderen of indien een beeld ontbreekt zelf een beeld toevoegen. indebuurt zal bij het wijzigen en/of toevoegen van een beeld zoveel mogelijk terugvallen op de beschikbare beelden van de Adverteerder;
 • Indien aangeleverde teksten en/of beelden in strijd zijn met het format van indebuurt kan door de redactie van indebuurt worden besloten dat berichten niet worden geplaatst;
 • Alle door Adverteerder ingestuurde berichten worden door de redactie van indebuurt door aanpassing van de inhoud of met identificeerbare beelden/teksten gekenmerkt om aan consument kenbaar te maken dat het bericht wordt gebruikt om reclame te maken voor (een product of dienst van) de Adverteerder;
 • Gezien de expertise van de indebuurt redactie zal deze de artikelen realiseren in opdracht van en in afstemming met de Adverteerder;
 • De Adverteerder krijgt een artikel voorgelegd voor publicatie op het indebuurt platform. indebuurt zal de klant informeren via e-mail op het bekende e-mailadres vanuit de intake/klantcontact;
 • De Adverteerder heeft de gelegenheid om gedurende 48 uur feedback te geven middels een reactie op de mail. Feedback die aansluit op de advertentievoorwaarden/werkwijze wordt opgepakt en verwerkt door de redactie, tenzij de redactie van mening is dat deze wijzigingen niet bijdragen aan het succes van de publicatie;
 • De Adverteerder heeft recht op één correctieronde per artikel, waarbij kleine tekstuele wijzigingen doorgegeven kunnen worden. Het volledig herschrijven/aanpassen van artikelen valt buiten de scope;
 • Wanneer indebuurt geen reactie ontvangt binnen 48 uur, dan mag de indebuurt redactie ervan uitgaan dat het artikel is geaccordeerd door de Adverteerder;
 • Vacatures, aanbiedingen, agendapunten en eventuele wijzigingen aan de bedrijfspagina van een ondernemer worden gepubliceerd zonder voorlegging aan de Adverteerder op basis van de aangeleverde informatie;
 • Het publicatiemoment van berichten wordt zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de Adverteerder. Wel geldt dat indebuurt per type bericht bepaalde maximum aantallen publicaties per dag hanteert. Hierbij geldt een vol=vol principe en wordt waar nodig een alternatieve datum voor de Adverteerder gezocht;
 • Adverteerders krijgen een automatische e-mail vanuit indebuurt indien een artikel is geplaatst;
 • De Adverteerder met een promotiepakket uit 2019 heeft het recht om maximaal drie vacatures, agendapunten en/of aanbiedingen tegelijkertijd te publiceren op het indebuurt platform. Hierbij geldt een maximum van in totaal zes verschillende vacatures, agendapunten en/of aanbiedingen per maand.

Intakes (op locatie en digitaal)

 • indebuurtlocaties zijn ingedeeld in groot / middelgroot / klein. Bij locaties groot / middelgroot zijn intakes voor promotiepakketten en losse artikelen óf digitaal óf op locatie. Dit gaat in overleg met de klant en commercieel redacteur van indebuurt. Bij kleine locaties zijn intakes altijd digitaal en is fotografie sowieso niet inbegrepen. Na de intake zal verdere afstemming (ook voor vervolgartikelen in een promotiepakket) via e-mail, online formulieren of telefoon gaan. Voor de overige commerciële producten geldt dat intakes en alle verdere afstemming digitaal zal plaatsvinden;
 • Langsgaan op locatie is afhankelijk van onderstaande voorwaarden:
  > Afstand tov redactiekantoor indebuurt maximaal 30 minuten
  > Inachtneming coronamaatregelen
  > Gewenste moment van publicatie

Promotie van berichten

 • Berichten van Adverteerder worden op het platform van indebuurt geplaatst binnen de posities en categorieën die door de redactie relevant worden geacht. De meest recente en actieve berichten komen eveneens automatisch naar voren op de bedrijfspagina van Adverteerder;
 • In het geval van doorplaatsing van een artikel in de indebuurt nieuwsbrief of opname van berichten in redactionele lijstjes geldt dat de redactie bepaalt welke positie hiervoor wordt ingezet;
 • In het geval van doorplaatsing van een artikel naar indebuurt social media kanalen geldt een maximum van één publicatie per artikel;
 • Het is niet mogelijk om losse aanbiedingen, vacatures, agendapunten en bedrijfspagina’s te promoten via de Facebook kanalen van indebuurt;
 • Klanten die een promotiepakket afnemen hebben de mogelijkheid om voor één van de branded content artikelen een vaste indebuurt rubriek in te zetten als ‘Ondernemer uitgelicht’ of bijvoorbeeld ‘Woning van de week’ indien dit relevant wordt geacht door de indebuurt redactie. Wanneer hiervoor wordt gekozen betekent het automatisch dat de klant social media promotie dient in te zetten als verplicht onderdeel. Heeft de klant geen social media meer beschikbaar, dan dient dit eenmalig bijgekocht te worden om gebruik te kunnen maken van deze rubrieken.

DPG Media B.V.
Gebouw INIT | indebuurt
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

Direct contact?
Neem vrijblijvend contact op met onze salesafdeling

Adverteren

Bekijk alle mogelijkheden