Aanvullende Advertentievoorwaarden indebuurt – Januari 2019

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Indebuurt is een onderdeel van de Persgroep Nederland B.V. (hierna “de Persgroep”). Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met de Persgroep met betrekking tot vormen van promotie op mediakanalen van indebuurt zoals maar niet beperkt tot websites, social mediakanalen, nieuwsbrieven en eventueel andere integraties binnen de kanalen van het netwerk van de Persgroep of platform van derden (hierna: ’Platform indebuurt’) zijn deze Aanvullende Advertentievoorwaarden indebuurt in aanvulling op de Algemene Advertentievoorwaarden van de Persgroep van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Aanvullende Advertentievoorwaarden indebuurt boven de Algemene Advertentievoorwaarden van de Persgroep.

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1 Het aanbod van indebuurt is vrijblijvend en beschikbaar gesteld (i) op de website van indebuurt: www.indebuurt.nl/adverteren of (ii) door een medewerker,  accountmanager of partner van indebuurt.

2.2 De overeenkomst komt tot stand (i) op het moment van aanvaarding van het aanbod door de adverteerder die zijn of haar producten en/of diensten wil aanprijzen op het indebuurt platform (hierna: “Adverteerder”) en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden, (ii) door ondertekening van de offerte door of namens de Adverteerder.

2.3 Een overeenkomst betreffende een promotiepakket, premium bedrijfspagina, vacatures en/of aanbiedingen wordt afgesloten voor de duur van 12 maanden. Deze overeenkomst wordt telkens na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tegen het dan geldende tarief. Adverteerder is gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van de overeenkomst op te zeggen via https://indebuurt.nl/adverteren/promotiepakket-opzeggen/ met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Na verlenging van de overeenkomst is Adverteerder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met één volle kalendermaand.

2.4 Overige commerciële proposities eindigen door het verstrijken van de overeengekomen looptijd of door voltooiing van de opdracht.

2.5 De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging die door indebuurt (per mail) wordt verzonden naar de Adverteerder, of bij gebreke daarvan, de datum waarop door indebuurt ruimte beschikbaar is gesteld voor de Adverteerder op het indebuurt platform.

2.6 Afgenomen proposities dienen ingezet te worden gedurende de looptijd van een overeenkomst. Indien Adverteerder bepaalde afgenomen producten niet inzet in deze periode vervalt het recht op plaatsing.

Artikel 3 Werkwijze en criteria

3.1 Met betrekking tot de realisatie en het plaatsen van berichten (artikelen, vacatures, aanbiedingen, agenda-items én informatie voor de bedrijfspagina) van Adverteerder gelden criteria die beschikbaar zijn via: https://indebuurt.nl/adverteren/werkwijze.

3.2 indebuurt is te allen tijde gerechtigd promotionele uitingen van de Adverteerder zonder opgave van reden te weigeren of een lopende campagne van een Adverteerder te wijzigen dan wel op te schorten of te beëindigen.

3.3 Indien een aangeleverd bericht van de Adverteerder niet voldoet aan de criteria van deze Aanvullende Advertentievoorwaarden indebuurt heeft indebuurt, naar keuze van indebuurt, a) het recht om de tekst of het beeld aan te passen dan wel b) niet tot plaatsing op het Platform indebuurt over te gaan. Adverteerder heeft in beide gevallen geen recht op korting.

Artikel 4 Inhoud berichten, overige aangeleverde informatie en licentie

4.1 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud en de data van de teksten, informatie, illustraties en beelden die op het Platform indebuurt (hierna: ‘Materiaal’) worden geplaatst. Adverteerder staat er voor in dat het Materiaal niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of indebuurt. In het bijzonder garandeert de Adverteerder dat het Materiaal geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet- of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

4.2 Door plaatsing van enige informatie op het Platform indebuurt geeft Adverteerder indebuurt en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om de geplaatste teksten en beelden, of een deel daarvan op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm dan ook. Indien Adverteerder geen rechthebbende is van het door Adverteerder aangeleverde en geplaatste teksten en beelden, dient Adverteerder toestemming te hebben van de rechthebbende voor deze plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient Adverteerder bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde of rechthebbende van het beeldmateriaal.

4.3 Adverteerder vrijwaart indebuurt voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder aangeleverde teksten en beelden die op het Platform indebuurt worden geplaatst.

Artikel 5 Diversen

5.1 Indebuurt geeft geen garanties over het bereik van de berichten en/of bedrijfspagina van Adverteerder binnen het indebuurt platform.

5.2 Indebuurt behoudt zich het recht voor om alle beschikbare functionaliteiten binnen het platform tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen dan wel te verwijderen. De bedrijfspagina van de Adverteerder zal wel beschikbaar blijven.

5.3 Indebuurt streeft er naar dat de website www.indebuurt.nl beschikbaar is voor bezoekers. Indebuurt garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar is, en behoudt zich het recht voor om een website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Indebuurt is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

De Persgroep Nederland BV
Gebouw INIT | indebuurt
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

Direct contact?
Neem vrijblijvend contact op met onze salesafdeling

Adverteren

Bekijk alle mogelijkheden