* 01-09-2019

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing voor alle winacties van indebuurt (hierna “Actie”).

1. ALGEMEEN
1.1 De Actie wordt georganiseerd door de DPG Media B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna “DPG Media”).
1.2 De Actie is ter promotie van de website www.indebuurt.nl en eventuele deelnemende adverteerders.
1.3 De looptijd van de Actie staat benoemd op de actiepagina van de betreffende winacties (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.
1.4 DPG Media is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op www.indebuurt.nl/actievoorwaarden worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. DEELNAME
2.1 Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
2.2 Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijs indien de uitvoering hiervan onmogelijk is.
2.3 Deelname is uitgesloten voor:
(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
(b) medewerkers van DPG Media, en;
(c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
2.4 De wijze waarop deelgenomen kan worden aan de Actie staat omschreven op de actiepagina van de betreffende winactie.
2.5 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, heeft DPG Media het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
2.7 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft DPG Media het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.
2.8 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
2.9 DPG Media is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. PRIJS
3.1 Met de Actie kunnen één of meerdere prijzen worden gewonnen. Deze prijzen staan omschreven op de actiepagina van de betreffende winactie.
3.2 Aanwijzing van de winnaars geschiedt na afloop van de winactie en staat omschreven op de actiepagina van de betreffende winactie. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma. Een prijswinnaar wordt binnen 5 werkdagen door middel van een e-mail of Facebookbericht persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs. Indien de prijswinnaar niet reageert binnen 14 werkdagen dan vervalt het recht op de prijs.
3.3 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
3.4 De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.
3.5 DPG Media neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. (PERSOONS)GEGEVENS & PUBLICITEIT
4.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPG Media alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan DPG Media een deelnemer informatie verstrekken over DPG Media en aan DPG Media verwante onderwerpen.
4.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

5. OVERIG
5.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPG Media.
5.2 DPG Media behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
5.3 DPG Media en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
5.4 DPG Media is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.
5.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
5.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
5.7 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden via het contactformulier van de betreffende stad